Barion Pixel
Your Cart

Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú vzťahy ktoré vznikajú pri výkonne činnosti spoločnosti Ambistiq s.r.o. spojené s predajom a úpravou tovaru prostredníctvom e-shopu spoločnosti na webstránke www.cistytextil.sk

Podmienky sa nevzťahujú na ostatné činnosti vykonávané spoločnosťou Ambistiq s.r.o. ktoré sa netýkajú predaja, úpravy a predaja upraveného tovaru prostredníctvom e-shopu spoločnosti Ambistiq s.r.o.

Vzťahy ktoré upravujú tieto podmienky vznikajú medzi spoločnosťou abmistiq s.r.o., tak ako je definovaná v čl. XIV záverečné ustanovenia, (ďalej len ako „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ (ďalej len ako „kupujúci“). 

podmienky upravujú predovšetkým tie práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré vznikajú pri nákupe produktov a nákupe produktov upravených podľa požiadaviek zákazníka.

Kupujúcim sa pre potreby týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ tak ako ho definuje relevantná zákonná úprava alebo podnikateľ tak ako ho definuje relevantná zákonná úprava.

Spotrebiteľom sa rozumie na potreby týchto obchodných podmienok fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené podmienkami sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj ostatnými relevantnými právnymi predpismi.

Kupujúci berie na vedomie, že pred vytvoreným záväznej objednávky sa oboznámil a porozumel týmto obchodným podmienkam pričom túto skutočnosť potvrdí zaškrtnutým políčka označeného „Prečítal som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“ na webovej stránke predávajúceho pred dokončením a odoslaním záväznej objednávky.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí potvrdeným týchto podmienok, že faktúra obsahujúca základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane  v elektronickej forme na emailovú adresu ktorú kupujúci uviedol v záväznej objednávke. V prípade záujmu o zaslanie faktúry podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu v papierovej podobe je potrebné aby kupujúci zaškrtol políčko označené „Chcem aj fyzickú faktúru“ na webovej stránke predávajúceho.

II. UZAVRETIE ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom rozhrania E-shopu na webstránke www.cistytextil.skpričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí zákazník. Tieto náklady sa nijako nelíšia od základných taríf diaľkových komunikačných prostriedkov predovšetkým ako je napríklad internet či mobilný paušál.

Ak na strane kupujúceho vystupuje spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránku e-shopu, kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a prijatím tejto objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v záväznej objednávke.

V priebehu tvorby objednávky  zákazník môže objednávku meniť a upravovať až do momentu záväzného objednania s ktorým sa viaže povinnosť platby pričom na vykonanie záväznej objednávky sa využije tlačidlo označené ako „objednať s povinnosťou platby“ na stránke pokladne eshopu (www.cistytextil.sk/pokladna). Stlačeným tlačidla označeného „objednať s povinnosťou platby“ sa prostredníctvom automatického systému odošlú informácie o objednávke zákazníka predajcovi. Pred vytvoreným záväznej objednávky je potrebné aby zákazník odsúhlasil, že si prečítal porozumel a akceptuje všeobecné obchodné podmienky. Na odoslanie súhlasu s všeobecnými obchodnými podmienkami sa využije funkcia zaškrtnutia okienka označeného ako „Prečítal som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“.

K tomu, aby zákazník mohol vytvoriť návrh objednávky a nasledovne objednávku záväzne odoslať je potrebné aby prostredníctvom rozhrania E-shopu predávajúceho na webovej stránke www.cistytextil.sk  vyplnil nasledovné údaje:

 • Informácie o množstve a kvalite nakupovaného tovaru vykonanej pomocou funkcie označenej „pridať do košíka“
 • Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o cene, cene za dopravu a celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného tovaru, množstva tovaru a spôsobu jeho doručenia
 • Potrebné identifikačné údaje aby bolo možné doručiť tovar zákazníkovi pôjde predovšetkým o údaje ako meno, priezvisko, adresu doručenia, fakturačná adresa,  telefóne číslo a emailovú adresu zákazníka.

Predávajúci a kupujúci uzatvárajú medzi sebou kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je kúpa tovaru, ktorý predávajúci neupravuje podľa potrieb zákazníka (ďalej len ako „tovar“) alebo kúpa tovaru, ktorý predávajúci upravuje podľa zadania zákazníka (ďalej len ako „tovar na mieru“).

  • Zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru upraveného na mieru bude uzavretá v prípadoch keď zákazník zadá predávajúcemu objednávku v ktorej uvedie špecifickú úpravu tovaru na mieru podľa jeho požiadaviek pričom táto úprava bude trvalá a nevratná.
  • Zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru bude uzavretá v prípadoch keď zákazník zadá predávajúcemu objednávku na doručenie tovaru ktorý má predávajúci na sklade pričom nezadá zákazníkovi špecifickú úpravu tovaru.

Zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim je archivovaná po dobu ktorú stanovujú príslušné právne predpisy.

Zmluvu je možné uzavrieť len v Slovenskom jazyku. 

Dotazník spokojnosti:
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

III. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa ustanovení §7 zákona o ochrane spotrebiteľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní od dňa prevzatia tovaru pričom je nevyhnutné aby kupujúci spotrebiteľ o tejto skutočnosti informoval bezodkladne odoslaním informáciu predávajúcemu listom alebo emailom na korešpondenčnú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach, alebo na webstránke spoločnosti Ambistiq s.r.o.

Zákazník môže na odstúpenie od zmluvy využiť aj formulár ktorý je súčasťou príloh týchto podmienok.

V súlade s ustanovením vyššie uvedeného zákona má spotrebiteľ právo oznámiť skutočnosť odstúpenia od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu aj prostredníctvom telefonátu, osobne, listom, e-mailom pričom z oznámenia musí byť predovšetkým jasné a zreteľné, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy, že kupujúci je spotrebiteľ od akej zmluvy odstupuje a ostatné relevantné informácie potrebné pre odstúpenie od zmluvy.

Vzor formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu na základe ustanovení §7 zákona o ochrane spotrebiteľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) sa nachádza v týchto obchodných podmienkach v sekcií prílohy pod označeným („formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy“).

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy vzniká mu povinnosť vrátiť zakúpený tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia do zmluvy, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.  

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.)

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúcemu vzniká pri splnení všetky podmienok potrebných pre odstúpenie od zmluvy nárok na vrátenie zaplatenej sumy, ktoré budú kupujúcemu vrátene najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy pričom táto suma bude zaslaná na účet kupujúceho. Kupujúci má právo na vrátenie zaplatenej sumy v hotovosti osobne od predávajúceho na adrese spoločnosti Ambistiq s.r.o. po dohode s predávajúcim.

Spoločnosť Ambistiq s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy okrem zákonnom stanovených prípadov aj v prípade ak nastane situácia, kedy je cena tovaru zjavne chybná, pôjde predovšetkým o prípady keď cena tovaru bude navýšená pridaným jednej alebo viacerých číslic, cena bude neprimerane nízka alebo vysoká v porovnaní s podobnými tovarmi u iných predajcov, zjavne vysoká alebo nízka cena spôsobená chybou systému alebo ľudskou chybou. Spoločnosť Ambistiq s.r.o. si vyhradzuje na odstúpenie od zmluvy lehotu 14 dní od uzatvorenie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom za moment odstúpenia od zmluvy sa považuje stornovanie objednávky zákazníka alebo iné oznámenie z ktorého je možné vyvodiť prejav vôle odstúpiť od zmluvy zo strany predávajúceho. Ak kupujúci cenu zaplatil bude mu zaplatená čiastka vrátená na jeho bankový účet do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy.  

Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch:

  • o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  • predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  • v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

 IV. DODANIE PREDMETU ZMLUVY

Predávajúci sa zaväzuje uzavretím zmluvy odovzdať vec ktorá je predmetom zmluvy.

Predávajúci umožní nadobudnúť zákazníkovi vlastnícke právo k danej veci a zákazník sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí za vec kúpnu cenu v plnej výške.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci a z tohto dôvodu kupujúci nadobúda vlastnícke právo až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a prevzatím veci pričom zákazník môže vec prevziať osobne alebo prostredníctvom tretích osôb ktoré poverí prevzatím veci.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu vec, doklady spojené s touto vecou a všetky súčasti veci a  umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci a všetkým súčastiam tejto veci.

Predávajúci odovzdáva vec kupujúcemu prostredníctvom spôsobov uvedených na webstránke predávajúceho pričom momentom odovzdania veci zákazníkovi sa rozumie moment prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti kupujúcim.

Ak nie je dojednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí,  ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal za celkovou hodnotu presahujúcu 100 EUR až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Predávajúci uvádza na webovej stránke www.cistytextil.sk spôsoby dodania tovaru a cenu za toto dodanie pričom prepravca si vyhradzuje právo zákazníkovi navýšiť cenu dopravy tak ako je uvedená na webovej stránke po konzultácií a akceptácií tohto navýšenia pri predmetoch ktoré si vyžadujú špeciálny druh prepravy či balenia. Spôsob vypočítania tohto navýšenia oznámi predávajúci kupujúcemu emailom na emailovú adresu zákazníka ktorú uviedol v objednávke.

V. CENA

Ceny uvedené predávajúcim na e-shope webovej stránke vždy aktuálne a platné ceny pričom toto ustanovenie sa nedotýka práva na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho v prípade ak nastane situácia zjavne chybného vyobrazenia ceny na e-shope webovej stránky www.cistytextil.sk

 predovšetkým z technických príčin, ľudskej chyby alebo inej neočakávanej udalosti.

Cena vyobrazená na e-shope webovej stránky je koncová vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov ktoré môžu byť s daním tovarom spojené to sa netýka pridaných poplatkov za dopravu, špeciálne balné a pod., ktoré sú uvedené v košíku a výška ich ceny sa odvíja od spôsobu zvolenej metódy dodania zákazníkom.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.

VI.  OBJEDNÁVKA

Kupujúci môže zadať objednávku prostredníctvom nasledovných spôsobov:

  • Osobne od predajcu, po vzájomnej dohode s predajcom,
  • Online na e-shope webovej stránky www.cistytextil.sk prostredníctvom odoslania záväznej objednávky, pričom záväznou objednávkou sa rozumie vyplnenie a odoslanie všetkých povinných informácií o objednávke a zákazníkovi predovšetkým dodacie údaje, zvolený spôsob platobné metódy, zvolený spôsob formy doručenia a potvrdenie o prečítaní a akceptovaný obchodných podmienok a GDPR.
  • Telefonicky na telefónom čísle uvedenom na e-shope webovej stránky www.cistytextil.sk,
  • Emailom na emailovej adrese uvedenej na e-shope webovej stránky www.cistytextil.sk.

VII. PLATBA

Predávajúci akceptuje nasledovné spôsoby vykonania platby za objednaný tovar:

  • Bankový prevod
  • Kartou online
  • Dobierkou
  • V hotovosti pri osobnom odbere od predávajúceho

Tovar je majetkom spoločnosti Ambistiq s.r.o. do momentu zaplatenia úplnej kúpnej ceny a prevzatia tovaru kupujúcim, alebo tretou osobu poverenou zákazníkom na prevzatie tovaru. Momentom zaplatenia a prevzatia tovaru dochádza k prechodu vlastníckeho práva na kupujúceho. 

Platby kartou online sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo licencie je H-EN-I-1064/2013.

Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe a bude zaslaná na e-mailovú adresu zákazníka ktorú zadal v objednávke po uhradený celkovej ceny za objednávku.

VIII. PODMIENKY DODANIA

Predávajúci zaisťuje zákazníkovi doručenie tovaru pričom doručenie tovaru predávajúci zaisťuje prostredníctvom:

  • Osobného odberu po dohode zákazníka s predávajúcim,
  • Zasielanie tovaru prostredníctvom pošty na adresu zákazníka ktorú uviedol v objednávke, zákazník môže túto adresu meniť najneskôr do momentu odoslania tovaru predávajúcim pričom o tejto skutočnosti musí včas informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu predávajúceho,
  • Zaslanie prostredníctvom služieb kuriérskej spoločnosti na adresu ktorú zákazník uviedol v objednávke,
  • Zaslanie prostredníctvom prepravnej spoločnosti na spoločnosti na adresu ktorú zákazník uviedol v objednávke.

Jednotlivé aktuálne poskytované spôsoby doručenia a prepravy tovaru zákazníkovi a ich ceny sa nachádzajú na webovej stránke predajcu. Predajca si vyhradzuje právo tieto spôsoby doručenia ako aj ceny meniť pričom pre zákazníka platí aktuálny stav uvedení na e-shope webovej stránky predajcu v momente odoslania záväznej objednávky.

Doba doručenia tovaru závisí od faktorov ako napríklad stav tovaru na sklade predávajúceho,  spôsobu doručenia, veľkosti objednávky a pod.. Predpokladaná doba doručenia Tovaru bude zákazníkovi oznámená v potvrdení o objednávke. Doba uvedená na webovej stránke E-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.

Pri preberaní tovaru od dopravcu vzniká zákazníkovi povinnosť dôkladne skontrolovať stav obalu tovaru. Ak zákazník nájde na obale tovaru poškodenie, je túto skutočnosť povinný nahlásiť bezodkladne dopravcovi a predávajúcemu. V prípade ak poškodenie obalu tovaru značí že sa so zásielkou manipulovalo neprimerane pomerom a druhu prepravovaného tovaru, alebo došlo k poškodeniu obalu, ktorý naznačuje neoprávnený vstup do zásielky nie je kupujúci povinný prevziať od prepravcu tovar.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase. Ak si tovar neprevezme podľa predchádzajúcej vety, e-mailom zákazníkovi kupujúci oznámi, kde si môžete tovar dodatočne prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo zákazníkovi tovar na základe jeho písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní od kedy si mal tovar prevziať, opätovne predávajúci doručí, pričom sa zákazník zaväzuje uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s opätovným doručením tovaru. Ak si zákazník neprevezme tovar ani v dodatočnej lehote 14 dní od dňa kedy si mal tovar prevziať vzniká predávajúcemu právo na odstúpenie od zmluvy. Ak sa predávajúci rozhodne od zmluvy odstúpiť o tejto skutočnosti informuje zákazníka na základe oznámenia emailom na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke pričom toto odstúpenie sa stáva účinným v deň doručenie oznámenie o odstúpení zákazníkovi.

Ak je z dôvodov vzniknutých na strane zákazníka tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v zmluve dohodnuté, je povinnosťou zákazníka nahradiť náklady spojené s týmto opakovaným doručením. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov predávajúci zašle na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v objednávke.

IX. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE.

Nebezpečenstvo škody vzniknutej na tovare prechádza na zákazníka okamihom prevzatia tovaru zákazníkom, alebo treťou osobou poverenou zákazníkom na prevzatie tovaru. V prípade že zákazník neprevezme tovar tak ako mal podľa čl. VI prechádza na zákazníka nebezpečenstvo skazy a náhodného zhoršenia tovaru okamihom, kedy mohol prvý krát tovar prevziať ale tento tovar neprevzal.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá zákazníkovi v požadovanej kvalite, množstve a bez vád. 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí zákazníkom.

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru zákazníkom. 

Ak nastane prípad výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba a to momentom prevzatia tovaru zákazníkom.

práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich zákazník neuplatní v záručnej dobe sťahujúcej sa na daný druh tovaru.

predávajúci zaručuje, že tovar je momentom prevodu vlastníckeho práva na zákazníka bez vád predovšetkým to že:

  • Tovar má vlastnosti, ktoré uvádza predávajúci na svojej webovej stránke, v prípade úpravy tovaru na mieru potom také, ktoré si zákazník dohodol s predávajúcim,
  • Tovar je vhodný na používanie a účely ktoré uviedol predávajúci alebo také ktoré sú pre daný tovar obvyklé,
  • Tovar zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky,
  • Tovar je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti,
  • Tovar spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi,
  • Tovar nie je zaťažený právami tretích strán.

XI. REKLAMÁCIA

Zákazník je pri prevzatí tovaru povinný tovar dôkladne skontrolovať. V prípade ak zákazník zistí zjavné vady napríklad mechanické poškodenie obalu tovaru a pod. je povinný bezodkladne uplatniť reklamáciu spôsobom uvedením v týchto podmienkach.

Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu jasných vád vrátene vady neúplného tovaru sa neprihliada.

Právo zo zodpovednosti za skryté vady, je zákazník povinný si uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí vadu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby a to prostredníctvom uplatnenia reklamácie spôsobom uvedeným v týchto podmienkach.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady zákazník nemôže uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a pod..

Zákazník nie je oprávnený uplatniť si právo na reklamáciu v prípade, ak zákazník o vadách vedel pred prevzatím tovaru.

V prípade, že bude mať tovar vadu, a zákazník sa domnieva že mu vzniklo právo na uplatnenie reklamácie môže tak učiniť zaslaním e-mailu či listu na adresu uvedenú na webovej stránke predajcu. Pri reklamácií môže zákazník využiť aj vzorový formulár ktorý je súčasťou prílohy týchto obchodných podmienok označený ako „

Korešpondenčná adresa pre uplatnenie reklamácie je Šalgotarjánska 347/1, 974 04 Banská Bystrica.

V oznámený, ktorým si zákazník uplatňuje právo na reklamáciu musí uviesť predovšetkým popis vady tovaru, identifikačné údaje zákazníka a objednávky, e-mailovú adresu pre komunikáciu..

Pri uplatnený reklamácie je povinný predložiť aj doklad o kúpe resp. faktúru a to za účelom preukázania nákupu u predávajúci, inak nie je predávajúci povinný reklamáciu uznať.

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. V prípade ak je podanie, ktorým si zákazník uplatňuje reklamáciu neúplné, nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod. predávajúci si od zákazníka písomne predovšetkým e-mailom vyžiada doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade sa začína reklamačné konanie dňom doručenia doplňujúcich informácií predávajúcemu. Ak zákazník na výzvu predávajúceho nedoplní podanie do 10 dní od dňa doručenia výzvy bude sa považovať podanie reklamácie zákazníka za neopodstatnené. 

XII. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Ak sa zákazník rozhodne využiť svoje právo a uplatní reklamáciu, z práv ktoré mu vyplývajú z právnej úpravy § 622 a §623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, predávajúci určí spôsob vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dni odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa bude jednať o zložité zhodnotenie stavu reklamovaného tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zákazníkom.

Po stanovený spôsobu vybavenia reklamácie, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch môže vybaviť reklamáciu aj neskôr pričom však toto vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zákazníkom.

O vybavení reklamácie predávajúci vydá zákazníkovi písomní doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení  bude zákazník včas informovaný prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašle predávajúci opravený tovar alebo tovar vymení za nový alebo vráti zaplatenú cenu za tovar, alebo sa dohodne predávajúci a zákazník inak.

Ak ide o vadu ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby táto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu tovaru odstráni predávajúci bez zbytočných odkladov.

Namiesto odstránenia vady môže zákazník požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Namiesto odstránenia vady tovaru môže predávajúci vymeniť tovar za bezvadný tovar, ak to nespôsobí zákazníkovi závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby zákazník mohol riadne užívať tovar bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva má zákazník ak ide o vadu odstrániteľnú ale zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstránenej vady alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o vady tovaru ktoré nie je možné odstrániť má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci vybaví reklamáciu odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Zákazník ktorý je spotrebiteľ, má právo uplatniť reklamáciu resp. právo uplatniť zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

XIII. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

Spotrebiteľ má podľa zákonnej úpravy právo podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom emailu na: info@cistytextil.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho uvedenú v týchto podmienka v čl. XIV.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), inšpektorátom SOI Pre Banskobystrický kraj, so sídlom: 

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, tel. číslo  048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73. viac informácií môže zákazník nájsť na webovej stránke www.soi.sk.

Podnet na vykonanie kontroly, ak nie je zákazník spokojní s vybavením jeho podnetu alebo sťažnosti môže zákazník podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke www.soi.sk

XIV. ALTERNATÍVNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu info@cistytextil.sk, alebo vyplnením reklamačného formulára na stránke www.cistytextil.sk/reklamacny-formular , v prípade, že nie je zákazník spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušili jeho práva. Ak odpovie predávajúci na žiadosť zákazníka zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Návrh môže zákazník podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

V súlade s právnou úpravou EU zákazník ma tak isto právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/commission .

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim obsahuje medzinárodný prvok, bude sa vzťahy vždy riadiť právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

Všetka korešpondencia medzi predávajúcim a zákazníkom sa bude doručovať pomocou elektronickej pošty. E-mailová adresa predávajúceho je uvedená na webovej stránke v čl. XIV v týchto podmienkach.

Zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody. Predávajúci si však vyhradzuje právo meniť a aktualizovať tieto podmienky, pričom táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesie predávajúci zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi spôsobenými zásahom vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, majú obe strany právo odstúpenia od zmluvy.

Prílohou podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár pre reklamáciu.

Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe po dobu vyžadovanú zákonom.

Na činnosť spoločnosti Ambistiq s.r.o. sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji  na diaľku.

XVI. INFORMÁCIE O PREDÁVAJÚCOM

Predávajúcim je:

Ambistiq s.r.o.

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 39847/S

Sídlo: Šalgotarjánska 347/1, 974 04 Banská Bystrica 

IČO: 53 348 851 

DIČ: 2121345688

Tel.: 0911 847 986

Email: info@cistytextil.sk

Korešpondenčné údaje predávajúceho: 

Adresa korešpondencie: Šalgotarjánska 347/1, 974 04 Banská Bystrica

Korešpondenčný e-mail: info@cistytextil.sk

 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 31.8.2021. 

formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát: 

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

Vec:

Odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Podpis spotrebiteľa (len ak sa posiela v listinnej forme)

Doprava zadarmo

pre objednávky nad 150€

Bezplatné vrátenie

do 14 dní

Rýchla a bezpečná platba

cez zabezpečenú platobnú bránu

Výhodné zľavy

pre každého